Yukichi Kasaku/men
Hanashikatanonaka

from 「KARADA PORTABLE」